Concurs pentru ocuparea unui post  vacant de consilier economic

ANUNȚ

Revista de cultură „Vatra” organizează un concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier economic.

Cerințe de ocupare a postului

– Studii economice superioare;

– Experienţă de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar-contabil şi de gestiune;

– Cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-contabil şi fiscal;

– Cunoştinţe operare PC Microsoft Office, XLS, Internet Explorer;

– Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcini şi dorinţă de perfecţionare;

– Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile

sanitare abilitate;

– Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei.

Îndatoriri

– Organizarea şi conducerea contabilităţii;

– Contabilitatea instituţiilor publice;

– Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;

– Raporturile de muncă şi drepturile personalului contractual;

– Inventarierea patrimoniului;

– Exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

– Raportări financiare (lunare, trimestriale, anuale) specifice instituțiilor publice.

Bibliografie de concurs

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Ordinul MFP nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea controlului Financiar Preventiv;

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Condiții de organizare

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Redactorului șef;

b) copia actului de identitate;

c) carnetul de muncă și/sau, după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă și /sau în specialitate, în copie;

d) copie certificată pentru conformitate ale diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea de specializări/calificări, relevante cerințelor postului;

e) adeverințe /documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind „experiența de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar-contabil și de gestiune”

f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe ori scrisori de recomandare;

h) curriculum vitae actualizat în format EuroPass;

i) certificat de cazier judiciar;

j) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor oferite de către unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare;

k) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul de concurs va fi depus la Secretariatul Revistei „Vatra”.

Calendarul desfăşurării concursului

  1. Afişarea anunţului publicitar, la sediul instituţiei şi pe site – 12 decembrie 2022
  2. Termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere – 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului pe site-ul instituției – 23 decembrie 2022 (12 decembrie 2022-23 decembrie 2022, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-15:00)
  3. Selecția dosarelor – 28 decembrie 2022
  4. Contestații ale selecției dosarelor – 30 decembrie 2022
  5. Afișarea rezultatelor  contestațiilor – 3 ianuarie 2023
  6. Proba scrisă – 25 ianuarie 2023, ora 9,00 (la sediul instituției, str. Tușnad, nr. 5, Tîrgu Mureș)
  7. Interviu – 25 ianuarie 2023, ora 12,00 (la sediul instituției, str. Tușnad, nr. 5, Tîrgu Mureș)
  8. Contestaţii ale rezultatelor la proba scrisă – cel mult 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor,  respectiv 27 ianuarie 2023
  9. Afişarea rezultatelor finale – 30 ianuarie 2023

Dosarele de înscriere şi eventualele contestaţii se depun la sediul Revistei de cultură „Vatra”, str. Tuşnad, nr. 5, Tîrgu Mureş. Persoana de contact: Costin Bianca, numere telefon: 0770283820  sau 0365801575.

Anunţul concursului poate fi regăsit la sediul redacţiei din Tîrgu Mureş, str. Tuşnad, nr. 5 și pe site-ul revistei „Vatra”, accesând https://revistavatra.org.

IULIAN BOLDEA

Manager – Redactor-șef

Revista de cultură „Vatra”

***

Update – 01.03.2023

Rezultatul selecției dosarelor:

Update – 25.01.2023: Rezultatele probei scrise si orale

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.