Concurs pentru ocuparea unui post de consilier economic

Actualizare (29.07.2022)

Rezultate finale:

***

Actualizare (28.07.2022)

Rezultate concurs:

Proba scrisă:

Rezultate proba orală:

Anunț inițial:

Revista de cultură „Vatra” organizează un concurs pentru ocuparea unui post  vacant de CONSILIER ECONOMIC.

   Cerințe de ocupare a postului

– Studii economice superioare;

Experienţă de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar-contabil şi de gestiune;

Cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-contabil şi fiscal;

Cunoştinţe operare PC Microsoft Office, XLS, Internet Explorer;

Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcini şi dorinţă de

Perfecţionare;

– Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

           – Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

           – Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile

sanitare abilitate;

– Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei.

   Îndatoriri

– Organizarea şi conducerea contabilităţii;

– Contabilitatea instituţiilor publice;

– Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;

– Raporturile de muncă şi drepturile personalului contractual;

– Inventarierea patrimoniului;

– Exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

– Raportări financiare (lunare, trimestriale, anuale) specifice instituțiilor publice.

  Bibliografie de concurs

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;

Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Ordinul MFP nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea controlului Financiar Preventiv;

Legea nr 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

 Condiții de organizare

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Redactorului șef;

b) copia actului de identitate;

c) carnetul de muncă și/sau, după caz adeverințele care atestă vechimea

în muncă și /sau în specialitate, în copie;

d) copie certificată pentru conformitate ale diplomelor de studii şi alte altor

acte care atestă efectuarea de specializări/calificări, relevante cerințelor

postului;

e) adeverințe /documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind

„experiența de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar-contabil și

de gestiune”

f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile

abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau

recomandare de la ultimul loc de muncă, dacă este disponibilă, referinţe

ori scrisori de recomandare;

h) curriculum vitae actualizat în format EuroPass;

i) certificat de cazier judiciar;

j) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că este de acord să

păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor oferite de către

unitate pe parcursul derulării procedurilor de angajare;

k) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul de concurs va fi depus la Secretariatul Revistei „Vatra”.

Calendarul desfăşurării concursului

            Depunerea dosarelor: 12.07.2022 – 22.07.2022 între orele 9,00 – 15.00

Selecţia dosarelor: 23.07.2022 12.00

            Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 23.07.2022 15.00

            Depunerea contestaţiilor: 24.07.2022

            Soluţionarea contestaţiilor: 25.07.2022

            Afişarea soluţionării contestaţiilor: 25.07.2022 15.00

            Desfăşurarea probei scrise: 28.07.2022 9.00

            Afişarea rezultatelor: 28.07.2022 12.00

            Susţinerea interviului: 28.07.2022 12.00

            Afişarea rezultatelor: 28.07.2022 15.00

            Depunerea contestaţiilor: 28.07.2022 15.00

            Soluţionarea contestaţiilor: 29.07.2022 10.00

            Afişarea soluţionării contestaţiilor: 29.07.2022 14.00

            Afişarea rezultatelor finale: 29.07.2022 14.30

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.